НАЧАЛО-->ЗА НАС
 
НАШИЯТ ДЕВИЗ Е: “ККК” – КОРЕКТНОСТ, КОМПЕТЕНТНОСТ, КАЧЕСТВО !!!
Радиовръзки с подвижни обекти във VHF/UHF обхвата - това е най-кратката характеристика и същност на фирмата.
От 1963 г. до сега дейността на звеното остава неизменна и насочена само в техническо направление научно-изследователска и проекто-конструкторска дейност по създаване на апаратура за наземни подвижни радиовръзки. В състава на ДСО РЕСПРОМ, а по-късно в ДСО ЕЛЕКТРОН звеното се занимава и с разработка на концепциите, развитието и реализацията на служебните (ведомствените) радиовръзки както за страната, така и по линията на двустранното и многостранно международно сътрудничество. С тази си дейност нашата страна бе призната за една от водещите източни страни по въпросите на мобилните комуникации.
В началото се започва с лампови и хибридни, а по-късно и с транзисторните УКВ мобилни радиотелефони “ЛЕН” в диапазона 50 и 160 MHz.
През 70-те години на базата на тънкослойна хибридна технология са разработени и семействата портативни радиотелефони “МИКРОН” и “ТРАНСПОРТ”. Паралелно са разработени редица елементи на системите за радиовръзка със селективно повикване - пултове за дистанционно управление, мрежови захранвания, дуплексни филтри, мобилни и стационарни антени. Апаратурата работи в честотните диапазони 33 - 58 MHz, 148 - 174 MHz, 300 - 344MHz.
Благодарение на своите технически качества, функционалност и надеждност всичките тези изделия намират широко приложение у нас и в чужбина. В обща съвкупност над 5 милиона броя изделия са произведени от 1980 години досега. През това време е създадено принципно ново поколение радиотелефони от генерация “РАДИУС” с отлични параметри, получили висока оценка на изпитания в чужбина.
През 1998г. звеното се обособява в отделна частна фирма “ЕЛЕКТРОН РАДИОКОМ” ООД с цел създаване на по-гъвкава организация и оптимален мениджмънт.
При отчитане на икономическите реалности у нас, техническата ориентация към международната водеща фирма “MAXON” беше основана на обстоятелствата, че изделията на фирмата се отличават с високи технически показатели и надеждност при конкурентно ниски цени, даващи относително големи възможности за реализация у нас.
Генералната идея на нашата сегашна дейност е комплексно усвояване на основни типове висококачествени радиотелефони от внос с последващо техническо и функционално адаптиране към нашите условия.Със това се цели както осъществяване на съвместна работа, в съществуващи системи за радиовръзка, така и реализиране на нови системни проекти с модерна апаратура.
Аналогични приложения бяха намерени и у нас за продукцията на други водещи световни фирми като МОТOROLA, ZETRON, TAIT, SMARTRUNK, SIMOCO и др.
Като се прибави към това и гарантираната комплексна сервизна поддръжка, то получените професионални резултати бяха оценени високо от фирмите производителки, и на фирмата беше предоставена възможността да бъде не само дистрибутор, а с наличния технически потенциал да стане и съпроизводител на УКВ техника.
Понастоящем фирмата е единственият производител на мобилни и портативни радиотелефони в честотните диапазони 50 MHz и 300 MHz, като за база са взети високотехнологични изделия от внос. Като се прибавят към тях и директните приложения в най-масово използваните честотни диапазони 136-174 и 400-470MHz, то понастоящем фирма “ЕЛЕКТРОН РАДИОКОМ” като инженерингова организация е в състояние да осъществи проектиране, разработка и изграждане на най-разнообразни по функция и конфигурация УКВ системи за двупосочна и еднопосочна радиовръзка във всички честотни диапазони за наземни връзки.
Натрупаният технически опит, кадровият потенциал и завоюваното доверие на водещите фирми позволиха реализирането на редица съвременни проекти на системи за радиовръзка, които в резюме могат да бъдат систематизирани така:
- Диспечерски системи с микропроцесорно управление (със и без селективно повикване)
- Дуплексна и симплексна аналогова ретранслация
- Локални системи за еднопосочна връзка (пейджинг системи) с цифрова и буквено-цифрова индикация по стандарта POCSAG, с управление от пулт, телефон и РС, със симплексна 1-, 2- и 3-кратна ретранслация, регистрация на съобщенията.
- Полуавтоматизирани системи за радиовръзка (телефонни интерфейси) с 1 и 2 линии, база данни, приоритети, селективно повикване.
- Децентрализирани системи за автоматична радиовръзка - SMARTRUNK II с разработен от фирмата логически модул за радиотелефони MAXON.
- Централизирани автоматизирани системи за радиовръзка по протокол МРТ 1327/1343.
1 система Condor/Fylde - MOTOROLA
1 система TAIT (Пилотен проект на Дирекция “Свръзки” – МВР)
1 система MAXON TRUNKNET
Радиосистемите се изграждат изцяло от надеждна и качествена радиоапаратура от водещите световни фирми като MAXON; MOTOROLA; SIMOCO; TAIT и др.
Основната част от реализираните радиосредства и системи за радиовръзка са предназначени за службите на МВР (НСП; НСПАБ; НСЖ; СОТ и др.).
Независимо от преимущественото използване на високотехнологична апаратура, внасяна от чужбина, неотменна наша задача остава използването на български изделия, ноу-хау и пр. Така например в антенните системи и съоръжения фирмата използва изделията на известните не само в България фирми “ИНМАК-2000” и “ИКОР”. По редица системи се работи съвместно с изтъкнати специалисти от други фирми.
На базата на собствени разработки се произвеждат цял ред интерфейсни устройства:
- Симплексен аналогов ретранслатор SP1
- Симплексен цифров ретранслатор SP2 (за пейджинг системи)
- Телефонен интерфейс(подобен на ZR350)
Нашата фирма е една от първите и основни дистрибутори на абонатни радиотелефони на фирмата MAXON с моделите MAXON NMT 450i и MAXON 2450. Последователно с разширение на потреблението на горните средства беше поета и пълната им сервизна поддръжка. Аналогичен подход има фирма ЕЛЕКТРОН РАДИОКОМ за участие в общонационалната клетъчна цифрова радиотелефонна система GSM.
Какво предлага понастоящем фирма ЕЛЕКТРОН РАДИОКОМ:
- богат опит в областта на мобилните комуникации
- квалифициран персонал
- делови контакти в цялата страна с всички потребители на радиовръзки.
- делови контакти с чуждестранни партньори.
 

© 2011, град София. Всички права запазени
Дизайн и поддръжка Electron-radio.com

 
начало за нас услуги продукти галерия контакти